همایش ملی فرهنگ ادبیات و هنر آئینی با مشارکت انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران برگزار می شود

همایش ملی فرهنگ ادبیات و هنر آئینی مطالعات سبک شناختی (زبانی و بلاغی) ادبیات آیینی

به گزارش پایگاه خبری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران همایش ملی فرهنگ ادبیات و هنر آئینی مطالعات سبک شناختی (زبانی و بلاغی) ادبیات آیینی با محورهای مطالعات ادبیات آیینی بر اساس نظریه های معاصر (جامعه شناختی، روانشناسی و …) مطالعات بینا متنی و تطبیقی ادبیات آیینی مطالعات روایت شناسی ادبیات آیینی مطالعات متن […]

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی