اخبار انجمن

همایش ملی فرهنگ ادبیات و هنر آئینی با مشارکت انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران برگزار می شود

به گزارش پایگاه خبری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران همایش ملی فرهنگ ادبیات و هنر آئینی مطالعات سبک شناختی (زبانی و بلاغی) ادبیات آیینی با محورهای مطالعات ادبیات آیینی بر اساس نظریه های معاصر (جامعه شناختی، روانشناسی و …)

مطالعات بینا متنی و تطبیقی ادبیات آیینی

مطالعات روایت شناسی ادبیات آیینی

مطالعات متن شناسی و نسخه پژوهشی

مطالعات بازتاب ادبیات آیینی در فرهنگ و ادبیات عامه

بررسی سیر تحول و تطور ادبیات آیینی

نقش مناسک و آیین در زندگی مردم بازتاب آیین ها در هنر و جلوه های معماری

ا شروع کنفرانس یکشنبه ٩ اردیبهشت ١٤٠٣

آغاز ثبت مقاله جمعه ٢٠ مرداد ١٤٠٢

پایان ثبت مقاله یکشنبه ٩ اردیبهشت ١٤٠٣

مهلت ثبت نهایی یکشنبه ٩ اردیبهشت ١٤٠٣

وب سایت همایش https://conf.sku.ac.ir/afhch

همایش ملی فرهنگ ادبیات و هنر آئینی مطالعات سبک شناختی (زبانی و بلاغی) ادبیات آیینی

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی