نخستین نشست از سلسله نشست های ادبیات و فلسفه هفتم آذر ماه به صورت مجازی برگزار می شود

نشست نخست از سلسله نشست های ادبیات و فلسفه

نشست نخست از سلسله نشست های ادبیات و فلسفه زمان: سه شنبه هفتم آذر ساعت ۲۱ محورهای نشست: مبانی مسائل موانع اشکال مرور تاریخی رابطه و نسبت مخالفان و موافقان در سپهر عمومی و مطالعات دانشگاهی آسیب شناسی مقاله های دانشگاهی آدرس: https://meet.google.com/xym-ajth-kxz

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن