اخبار انجمن

نخستین نشست از سلسله نشست های ادبیات و فلسفه هفتم آذر ماه به صورت مجازی برگزار می شود

نشست نخست از سلسله نشست های ادبیات و فلسفه

زمان:

سه شنبه هفتم آذر ساعت ۲۱

محورهای نشست:

مبانی مسائل موانع اشکال

مرور تاریخی

رابطه و نسبت

مخالفان و موافقان

در سپهر عمومی و مطالعات دانشگاهی

آسیب شناسی مقاله های دانشگاهی

آدرس:

https://meet.google.com/xym-ajth-kxzنشست نخست از سلسله نشست های ادبیات و فلسفه

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی