اخبار انجمن

چهاردهمین همایش بین المللی ابوالفضل بیهقی آبان 1403 با همکاری انجمن علمی زبان وادبیات فارسی برگزار می شود

چهاردهمین همایش بین‌المللی ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی آبان ماه ۱۴۰۳ به همت دانشگاه حکیم سبزواری در روز اول آبان روز ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی برگزار می‌شود.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ می باشد

رایانامه برای ارسال چکیده مقاله Beyhaghi1400@yahoo.comچهاردهمین همایش بین‌المللی ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی آبان ماه ۱۴۰۳ به همت دانشگاه حکیم سبزواری در روز اول آبان روز ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی برگزار می‌شود آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ آخرین مهلت ارسال اصل مقاله ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ می باشد رایانامه برای ارسال چکیده مقاله Beyhaghi1400@yahoo.com

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن