مجموعه مقاله های همایش آموزش زبان  فارسی

مجموعه مقاله های سومین همایش آموزش زبان فارسی 1397

عنواننام نویسنده 1نام خانوادگی نویسنده 1نام نویسنده 2نام خانوادگی نویسنده 2نام نویسنده 3نام خانوادگی نویسنده 3
آموزش زبان فارسی در مدارس خارج از کشور(چالش­ها و راهکاره)هادیاکبر زادهمحمدجواداکبر پور..
تحلیل خطاهای زبان­آموزان فارسی در کاربرد سه بند موصولی، متممی و قیدیالهام ایزدی....
حس‌آگاهی مدرس و تأثیر آن بر تدریس آواهای زبان فارسی به زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان در پرتوی الگوی هَیَجامَدرضاپییش قدمشیما  ابراهیمی..
تحلیل عوامل راهبردی داخلی و محیطی مؤثر بر گسترش و آموزش زبان فارسی در کشورهای عرب زبانمسعودحسنیثریاخرمی..
تصحیح خطاهای دانش‌‌‌آموزان در نوشتن به زبان دوّم (زبان فارسی) از دیدگاه معلّمانعبدالحسينحیدری....
الگوهای غیرمعیار در نوشتار پایگاه‌های اینترنتیِ پربیننده از منظر اصول ویرایش زبانی (فعل، اسم و حرف)وحیدخلیلی  اردلی....
بایدها و نبایدها در آموزش فشرده زبان فارسی به نوآموزان بزرگسالشهرزادشاهدی....
سواد خواندن و مهارت‌های تفکرفرزانهشهرتاش....
ادبیّات و کاربردهای آن در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی­زبانانپریساصالحی....
بررسی تأثیر شیوه‏های مختلف آموز‏ش دستور زبان بر بهبود دانش دستوری و مهارت‏های کلامی ‏فارسی‏آموز‏ان عرب سطح میانیزهراعباسی....
بررسی و مطالعه متن هاي آموزش لغات زبان فارسی براساس نظريه حوزه هاي معنايي به غير فارسي زبانان در سطح پيشرفتههاجرعبدلغلامی نجف آبادی ....
کارکرد  دوگانه‌های واژگانی در افزایش مهارت خواندن و درک مطلبصالحهغضنفری مقدم....
آموزش زبان فارسی به اردوزبانان براساس ریشة واژگانی وانواع خطاهای دستوری وآوایی (رویکرد تطبیقی) مریمغفوریانزرنوش مشتاقنصراللهپورمحمدی املشی
نقش روانشناسی در آموزش زبان دومفاطمه قادریعلینوبهار..
عوامل موثر در تقویت آموزش املا نویسی دانش آموزان با الگوی تدریس فراشناختیملیحه السادات کاشی زاده....
آموزش الکترونیکی و نقش فنّاوری‌های نوین در آموزش زبان و ادبیات فارسیعلی اکبر کمالی نهادحکیمهخوش نظر..
تأثیر حمایت اجتماعی بر اختلال بیان نوشتاریزهراکمندلو....
بررسی مقایسه­ای سؤال پایه و چارچوب­دار در نوشتار فارسی­آموزان چینی­زبانلیلاگلپور....
کاربرد شیوۀ «همیاری در آموختن» و بالابردن تفکر انتقادی دانش آموزان  در درس نگارشمعصومه محمودزاده....
بررسی چالشهای امروز و مشکلات ریخت شناسی زبان فارسیآرشمشفقیسارا محمدی..
       

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی