20 بهمن آخرین مهلت ارسال آثار به پنجمین همایش ملی میراث زبانی

پنجمین همایش ملی میراث زبانی

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی با همکاری میراث فرهنگی برگزار می کنند پنجمین همایش ملی میراث زبانی علاقمندان تا 20 بهمن می توانندآثار خود را به پنجمین همایش ملی میراث زبانی ارسال نمایند زمان برگزاری همایش 2 اسفند ماه می باشد.

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی