با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (پدر نثر فارسی) برگزار می شود

به نام خداوند جان و خرد و هر بنده که خدای عزّ وجل او را خردی روشن عطا داد و با آن خرد که دوستِ به حقیقت اوست احوال عرضه کند و با آن خرد دانش، یارشود و اخبار گذشتگان را بخواند و بگردد و کارزمانه خویش نیز نگاه کند، بتواند دانست که نیکو کاری […]

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی