کتاب ها

. کتابهای انجمن

انتشار کتاب یکی از برنامه‌های انجمن است،  به خصوص انجمن با توجه به رسالت خود برای گسترش زبان وادبیات فارسی در خارج از کشور، و معرفی فرهنگ‌ و ادبیات ایران به جهان، و اصلاح متون درسی این رشته در کشورهای خارجی، اولویت خود را تدوین وتألیف منبع برای تدریس در دانشگاههای خارجی قرار داده است و تاکنون بیش از 15 عنوان  کتاب را برای تدریس به غیر فارسی زبانان تألیف و چاپ کرده است که هم‌اکنون در دانشگاههای خارجی تدریس می‌شود و دامنه تدریس آن در دانشگاهای مذکور روز به روز در حال گسترش است؛ به‌گونه‌ای که سبب شده است بعضی از آنها در  دانشگاههای خارج از کشور تجدید چاپ شوند. در زیر به فهرست برخی از  کتابهای منتشر شده انجمن اشاره می‌شود:

الف) کتابهای داخل

1  چکیده مقاله‌های نخستین گردهمایی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی

2 چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

3 مجموعه مقالات نخستین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی (2 جلدی)

4 چکیده مقاله‌های دومین گردهمایی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی

5 مجموعه مقالات دومین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی

6 چکیده مقاله‌های سومین‌گردهمایی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی

7رخسار اندیشه (مجموعه مقالات سومین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی)

8 چکیده مقاله‌های چهارمین گردهمایی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی

9مجموعه مقاله‌های چهارمین گردهمایی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی ( کتاب الکترونیک )

10داستانپردازی مولوی

11گنجینه اسرار(شرح و توضیح800 بیت پرکاربردمثنوی)

12بیهقی پژوهی در ایران

13 چکیده مقاله‌های پنجمین گردهمایی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی

14مجموعه مقاله‌های پنجمین گردهمایی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی ( کتاب الکترونیک )

15 چکیده مقاله‌های ششمین گردهمایی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی

16 مجموعه مقاله‌های پنجمین گردهمایی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی ( کتاب الکترونیک )

ب) کتابهای بین المللی

این کتابها با همکاری سمت منتشر شده است:

17راهنمای نگارش علمی دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده

18 تحلیل شعر فارسی دکتر ناصر نیکوبخت

19 نگارش مقدماتی زبان فارسی دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده

20 شعر ساده فارسی دکتر مهبود فاضلی

21 جمله سازی ساده فارسی (برای عرب زبانها) دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده

22 نثر ساده فارسی دکتر محمد دانشگر

23 اصول نگارش ساده فارسی (برای عرب زبانها) دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده

24 فن ترجمه از عربی به فارسی دکتر ناظمیان

25-2 شعر معاصر ایران (تا انقلاب اسلامی) دکتر صابر امامی

26-2 دستور زبان فارسی دکتر عباسعلی وفایی

27 نگارش مقدماتی زبان فارسی دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده

28 کلیات تاریخ ادبیات فارسی؛دکتر محمد جعفر یاحقی

29آشنایی با منابع و مراجع چاپی و الکترونیکی در ادبیات فارسی؛دکتر غلامحسین غلامحسین زاده؛ دکتر احمد رضی

30 شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم هجری ؛ دکتر ناصر نیکوبخت

31 شعر فارسی از قرن ششم تا نهم هجری؛ دکتر ناصر نیکوبخت

32 ایرانشناسی؛ دکتر محمدرضا سعیدی، رضا بلمکی

33 آزمایشگاه زبان فارسی؛ دکتر زهرا ابوالحسنی، غلامرضا مستعلی

34 آموزش مقدماتی زبان فارسی؛ دکتر حسین هاجری 

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن