کارگروه ادبیات و فلسفه

اهداف کارگروه:

اعضای کارگروه:

دکتر بهنام اکبری

دکترای تخصصی فلسفۀ غرب
دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر فرزاد بالو

دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه مازندران

دکتر سینا جهاندیده

دکترای زبان و ادبیات فارسی مدرس تمام وقت دانشگاه فرهنگیان گیلان

دکتر فواد مولودی

دکترای زبان و ادبیات فارسی استادیار پژوهشکده تحقیق و مطالعات علوم انسانی

دکترعلیرضا نیکویی

دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

دکتر پارسا یعقوبی جنبه سرایی

دکترای زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه کردستان

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی