کارگروه ادبیات داستانی

اهداف کارگروه:

اعضای کارگروه:

مهدی سعیدی

دکتر مهدی سعیدی

دکترای زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

سمیرا بامشکی

دکتر سمیرا بامشکی

دکترای زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسی مشهد

شایسته موسوی

دکتر شایسته موسوی

دکترای زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

هاشم صادقی محسنآباد دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور

دکتر هاشم صادقی محمد آباد

دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشیارزبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور

حميد عبدالهيان

دکترحميد عبدالهيان

دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه اراک

مهدی جعفری

دکترمحمد جعفری

دکترای فولکلور عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن