اخبار انجمن

کارگروه ادبیات داستانی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند:

“شخصیت‌پردازی در داستان

کارگروه ادبیات داستانی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند:

“شخصیت‌پردازی در داستان”

سیر تحقیقات شخصیت و شخصیت‌پردازی در ایران

رویکردهای نوین روایت‌شناسی شناختی درباره شخصیت

شخصیت‌‌پردازی در رمان‌های مدرنیستی

دکتر حمید عبداللهیان

دکتر حسین صافی

دکتر شایسته سادات موسوی

دوشنبه/ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

ساعت ۲۰ http://Meet.google.com/qap-sqas-rok

کارگروه ادبیات داستانی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند: "شخصیت‌پردازی در داستان"

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن