اخبار انجمن

کارگروه ادبیات داستانی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می کندنشست چهارم

کارگروه ادبیات داستانی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می کند
نشست چهارم
با موضوع
واقعیت و رمان
دوشنبه ۲۱اسفند ساعت ۲۰
https://Meet.google.com/qap-sqas-rok

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی