اخبار انجمن

پنجمین نشست کارگروه ادبیات داستانی با موضوع زمان و داستان 27 فروردین 1403برگزار می شود

پنجمین نشست کارگروه ادبیات داستانی

موضوع زمان و داستان

زمان دوشنبه 27 فروردین 1403 ساعت 21

http://meet.google.com/qap-sqas-rok

پوستر نشست 5 کارگروه ادبیات داستانی

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی