اخبار انجمن

نشست نخست سلسله نشست‌های ادبیات داستانی با عنوان گلستان داستان نویسی 20 آذر ماه برگزار می شود

کارگروه ادبیات داستانی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند سلسله نشست‌های ادبیات داستانی نشست نخست

🔵

گلستان داستان نویسی

✅

نقش گلستان در تطور فرم داستان نویسی

✅

وجوه مدرنیسم و داستان‌های ابراهیم گلستان

✅

از بدزدی رفته‌ها تا خروس سخنران ها: فواد مولودی شایسته موسوی حمید عبداللهیان

☑️

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ ساعت 21 آدرس: Https://Meet.google.com/qap-sqas-rok

نشست ادبیات داستانی

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن