اخبار انجمن

نشریه مطالعات تطبیقی فارسی و عربی با همکاری دانشگاه بغداد منتشر می شود (2)

به نام خدا
فرا خوان مقاله
با استعانت از خدای متعال به اطلاع می رساند« نشریه مطالعات تطبیقی فارسی و عربی» وابسته به (انجمن علمی استادان زبان و ادبیات فارسی) که با مشارکت دانشگاه بغداد منتشر می شود ، آماده دریافت مقالات علمی و پژوهشی استادان و پژوهشگران عرصۀ ادبیات و مطالعات فرهنگی فارسی و عربی است. این نشریه بنابر مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، دارای درجه علمی پژوهشی است و با رویکرد بین المللی و دورنمای حضور در نمایه های بین المللی به دو زبان فارسی و عربی (به صورت یک در میان یک شماره فارسی و یک شماره عربی)چاپ و منتشر خواهد شد.  بنابراین از کلیه علاقه مندان و صاحبنظران دعوت می شود مقالات ارزنده خود را که حاصل تحقیقات و پژوهشهای نو و علمی  در عرصه های زیر می باشد به نشانی پست الکترونیک مجله ارسال فرمایند.
موضوعات پیشنهادی نشریه عبارتند از:
– تحلیل روابط زبانی فارسی و عربی در دوره ها،مناطق و کشورهای مختلف
تحلیل روابط ادبی متون فارسی و عربی در دوره هاو مناطق مختلف .
– تأثیر و تأثرات علمی و فرهنگی دو جانبه
– مقایسه روشهای تعاملات علمی و ادبی متون فارسی و عربی با متون غرب
– مشترکات ادبی فارسی و عربی
– بررسی تطبیقی نحوه تعاملات ادب فارسی و عربی با سایر هنرها
و سایر موضوعات مرتبط

یادآور می شود این نشریه به دو زبان فاارسی و عربی مقاله می پذیرد ؛ولی در هر صورت چکیده مقالات به زبان انگلیسی باید ضمیمۀ مقاله باشد. همچنین لازم است مطالب ارسالی از نظر ویرایش، سلامت زبانی، درستی محتوا و دارا بودن ویژگی های فنی و بلاغی کاملا فصیح و رسا باشد و اصول و معیارهای روش شناسی تحقیقی در آنها به دقت رعایت شده باشد .  در حال حاضر دریافت مقاله از طریق رایانامه farsi.arabi@yahoo.com خواهد بود و به محض راه اندازی سامانه مجله آدرس سامانه و نحوه ارسال مقاله به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.

راهنماي تدوين مقاله در مجله مطالعات تطبیقی فارسی و عربی

هر‌گونه مقاله‌ پژوهشي در يكي از موضوعاتی که در فراخوان آمده است و در آن موازين علمي رعايت شود براي بررسي و درصورت تأیید چاپ در مجله پذيرفته مي‌شود.

هيأت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است.

تمام هزینه‌های مربوط به مقاله‌های ارسالی(اعم از پذیرفته شده وپذیرفته نشده) به عهده نویسنده است. 

چاپ مقالات و تقدم و تأخر در آن با بررسي و تأييد هيأت تحريريه تعيين مي‌شود.

اولويت در انتخاب مقالات به ترتيب با مقالات پژوهشي ، تأليفي و ترجمه‌اي است .

مسئوليت صحت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نويسنده است.

ضوابط مقالات ارسالي:

مقاله ارسالي قبلاً در جايي چاپ يا ارائه نشده باشد.

مقاله ­های مستخرج از پایان نامه باید با نامة تأیید استاد راهنما همراه باشد .

چكيده مقاله حداكثر در صدكلمه به دو زبان فارسي یا عربی وانگليسي همراه با كليد واژه ضميمه شود.

مقاله نبايد از بيست صفحه A4 (حداكثر هر صفحه 24 سطر) تجاوز كند.

در مقاله به پیشینه پژوهش و روش تحقیق حتماً ذیل عنوان های جداگانه اشاره شود.

ارجاعات منابع و مآخذ داخل متن به صورت زير تنظيم گردد: 

(نام‌خانوادگي مؤلف، سال نشر؟ : ص ؟)، براي مثال :‌(زرين‌كوب، 1371: 46) 

كتابنامه در پايان مقاله و به صورت زير براساس ترتيب حروف الفبا ارائه شود :

كتاب: نام‌خانوادگي، نام؛ نام كتاب؛ نام و نام‌خانوادگي فرد يا افراد دخيل (شامل مترجم، مصحح،گردآوري كننده و . .. ) شماره چاپ، محل نشر: ناشر، سال نشر.

مجله يا مجموعه مقالات: نام‌خانوادگي، نام (مؤلف يا مؤلفان)؛ «عنوان مقاله»؛ نام و نام‌خانوادگي مترجم؛ نام مجله، سال (دوره)، شماره، تاريخ نشر؛ شماره صفحات .

معادل مفاهيم و نامهاي خارجي در پايان مقاله با عنوان پي‌نوشت بيايد.

پس از بررسی اولیه درصورتی که مقاله برای ارسال به داوری تأیید شود هزینه داوری باید به شماره حساب143377008 بانک تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس به نام انجمن زبان و ادبیات فارسی، واریز و تصویر فیش واریزی به نشانی پست الکترونیک مجله ارسال شود .

نشاني دقيق، همراه با رتبة علمي و محل اشتغال، شمارة تلفن و نشاني پست الكترونيكي نويسنده یا نویسندگان در فایل جداگانه ای ارسال نمایید.ترتیب نام نویسندگان قابل تغییر نخواهد بود.

مقالات دريافتي نباید هم زمان برای مجله دیگری ارسال شده باشد.

فصلنامه در ويرايش ادبي مطالب آزاد است.

حق چاپ پس از پذيرش براي «مجله مطالعات تطبیقی فارسی و عربی» محفوظ است و نويسندگان نبايد مقالات خود را در جاي ديگر چاپ كنند.

 

دانلود راهنمای تدوین مقاله های نشریه مطالعات تطبیقی فارسی و عربی

 

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی