مجموعه مقاله های همایش پژوهش های شعر معاصر فارسی

مقاله های پذیرفته شده در همایش ملی پژوهشهای شعر معاصر

ف عنوان نام نویسنده1نام خانوادگی نویسنده1نام نویسنده 2نام خانوادگی نویسنده2نام نویسنده3نام خانوادگی نویسنده3
1بازتاب مسائل زنان در اشعار انتقادی و طنز آمیز سیمین بهبهانی فرشته احمدییوسفنیک روز  
2سبک شناسی آوایی اشعار ژاله قائم مقامی براساس دیدگاه گرامون الهام اسدی    
3بررسی اغراض ثانویه جملات پرسشی در اشعار سیمین بهبهانی الهاماسدی فارسانی    
4بررسی بن مایه های ادبیات پایداری در دیوان دهخدا سعیداسدیانعلی حسنسهراب نژاد  
5بررسی صور خیال در شعر محسن پزشکیان شهرامباهنرمهناز همایونی  
6بررسی سبکی اشعار فاضل نظری محبوبهبسمل    
7سیر پیشرفت ادبیات در انقلاب مشروطه ایران کسریبقایی پورزهرا فاضلیزهراازوجی
8بررسی زبان در آثار منظوم طنز آمیز ابوالقاسم حالت مریمبیکلیداواعظ  
9غزل پاره، ظرفیتی پنهان در قالبهای شعر فارسی ساحلتراکمه    
10ردپای رئالیسم و آنیمیسم در آثار ناصر کشاورز فاطمه تفقدی    
11بررسی طنز و شگردهای آن در آثار افسانه شعبان نژاد مریمتوکلیحمیدرضایی  
12بررسی زمینه های اجتماعی تصاویر شعری احمد شاملو با تکیه بر عنصر تشخیص سجاد جلالوندسودابه فرهادی  
13پیوند موسیقی و عاطفه در شعر شفیعی کدکنی ( با تأکید بر موسیقی بیرونی هزاره دوم آهوی کوهی) سیدمحسنحسینیمعصومهفرج پور  
14مقایسة نوستالژی در اشعار حمیدمصدق و شفیعی کدکنیزینبحشامی    
15بررسی رابطه عنوان و متن در جریانهای شعر معاصر عبداللهحکیم    
16نقد و بررسی عوامل محیطی در عنوان اشعار نیما عبداللهحکیم    
17اگزیستانسیالیسم و بازتاب آن در آثار شاعران معاصر (احمد شاملو ، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد)جعفرحنانیصیاد خردمندپوراندخترئیسیان
18غربت (نوستالژي) اجتماعي در آينه‌ اشعار فروغ فرخزاد و نازك الملائكهمحمود حیدریصمیهزارعطاهرهنعمت الهی
19بررسی تطبیقی حسرت و اندوه یادها در سروده‌های  فروغ فرخزاد وغاده السمانراضیهخوش ضمیر    
20شگردهای بیان نوستالوژی در شعر حسین پناهی نجمهدریاحمد پیروزنیا  
21تحلیل اندیشه های اجتماعی در اشعار نادر نادرپور سعیدروزبهانیمانداناعلیمیعادلهسلطانی فرد
22بررسی سبک و ساختار ابهام در اشعار قیصر امین پور حسینرئیسیمحمدرضانجاریانمهدی ملک ثابت
23از مناظره تا گفتگو؛ تأثیر کودتای 28 مرداد بر چندصدایی در شعرمعاصر برپایه ی دو شعر از اخوان ثالث و ابتهاجرضازرین کمر    
24کابرد حروف اضافه در شعر معاصر فارسی قاسمسالاریرضاعلی اکبری  
25بررسی جلوه های رمانتیسم در شعر رهی معیری ژیلاسپهری    
26بررسی و تحلیل مضامین اجتماعی در شعر منوچهر آتشی رحیمسلامت آذر    
27تصویرسازیهای هنری در شعر دینی احمد وائلی  و احمد عزیزی با تکیه بر کنایه و مجازکامرانسلیمانی    
28بررسی تطبیقی مولفه های شعری بدر شاکر سیاب و احمد شاملو طیبه سیفیولی امیدی پورسارامنصوری
30بررسی نشانه های متقابل تصویری در شعر نوگرا و سیمنای نوین ایران مطالعه موردی سهراب سپهری و عباس کیارستمیمحمدرضا شریف زادههومنربیعی  
31اخوان و سیمین بهبهانی و بحور شعر عربی سید اسعد شیخ احمدی     
32اعتراض و عصیان در شعر نصرت رحمانی و محمد الماغوط محمدرضا شیرخانیساراحسینی  
33تصاویر آبی در رباعیّات شیون فومنیرامینصادقی نژاد    
34پشتوانه های ادبی و فرهنگی در غزلهای محمد علی بهمنی قدرت الهضرونی    
35زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ظهور رضا براهنی موناطالشی    
36سیر دگردیسی یک شاعر ( نگاهی به تغییرات سبک شعری سید علی صالحی) محمدطرغه    
37بررسی جلوه های رمانتیسم در شعر پایداری قیصر امین پور ، سلمان هرانی و سید حسن حسینی اسماعباسی    
38کاربرد هنرمندانه قید در شعر سهراب سپهری با تکیه بر هشت کتاب وحید علی بیگی سرهالیفاطمه مدرسی  
39بررسی عنصر«زمان» در غزلیات هوشنگ ابتهاج با تکیه بر کتاب سیاه مشقوحید علی بیگی سرهالیافسانهرمضانی  
40بررسی اندیشه های فلسفی در شعر شاملو فاطمهغفوری    
41زیباشناسی رنگ در دو ممجموعه شعر فروغ (اسیر، ایمان بیاوریمبه آغاز فصل سرد)راضیه فانی اسکی    
42اندیشه های سیاسی- اجتماعی در شعر نیما و شاملومحمدجواد فرزادی مهر    
43بررسی و تحلیل حس وطن دوستی در اشعار هوشنگ ابتهاج فروزانفقیه    
44بررسی عناصر تراژیک در «خوان هشتم» مهدی اخوان ثالث محمدفولادیمریمرحمانی  
45تحلیل کارکرد آوایی و نحوی واژگان در غزل پست مدرن دهه هشتادزیبا قلاوندیاعظم جوادی  
46جلوه رمانتیسم و فمنیسم در شعر سیمین بهبهانی فرشتهگل سرخی    
47بررسی تجدد در اشعار میرزاده عشقی سوناماخورمراد اسماعیلیزین العابدین فرامرزی
48بررسی نقاب حلاج در شعر شفیعی کدکنی و صلاح عبدالصبور فاطمهمجیدیمحمدتقیعطایی  
49بازنگری اشعار آئینی محمدعلی مجاهدی از منظر انطباق با مبانی سبک هندی (مطالعه موردی: دفتر شکوه تماشایی)مریممرادی    
50نگاهی به ساختار، کیفیت و تنوع نمادها در اشعار نیماآزیتامرادیمسعودپاکدل  
51بررسی کهن الگوی مادر مثالی در شعر معاصر فارسی سید شاهرخموسویانکافیمنوچهری  
52بررسی انواع نماد در شعر فروغسیده آرزوموسوی فارمد    
53بررسی کارکرد تلمیحات بینامتنی تاریخ اساطیری و باستانی ایران در شعر شهریار محمودمهمان نوازحامد بهشتیفاطمهبهشتی
54اندیشه های وطن دوستی، صلح وجنگ در اشعاردو شاعر مقاومت نزار قبانی و قیصر امین پوراحمدرضانظری چرودهبهرام خوشنودی  
55بازتاب اندیشه های اجتماعی در اشعار پروین اعتصامیمعصومهنظری چرودهاحمدرضانظری چروده  
56بررسی تطبیقی درونمایه‌ دیدگاه‌های سپهری و کامینگزاحمدرضانظری چرودهمعصومهنظری چروده  
57بررسی کارکرد هنری آیات و احادیث در شعر شاعران معاصر با تکیه بر پنج شاعر : قیصر امین پور، محمدرضا شفیعی کدکنی، محمدعلی بهمنی، حسین منزوی، هوشنگ ابتهاجفاطمه نیروی آغمیونیمهدیپرهامیداللهطالشی
58بررسی وجوه اخلاق در شعر اخوان بر اساس مولّفه­های سنّتی و مدرن آنمحمد حسیننیکدار اصلداودرمضانی پارسا  
59هستی شناسی در اشعار حسین پناهی معصومههاشم پوریوسفنیک روز  
60بررسی تطبیقی مفاهیم عرفانی در شعر شهریار و سهراب سپهری رضاواعظی    

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی