مجموعه مقاله های همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی

مجموعه مقاله های ششمین همایش پژوهش های ادبی با همکاری دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۹۱)

کدعنوان نام نویسنده1نام خانوادگی نویسنده1نام نویسنده 2نام خانوادگی نویسنده2نام نویسنده3نام خانوادگی نویسنده3
1001ادبیات پایداری افغانستان در شعر سید علی صالحیمحمدبارانیصدیقه اخباری..
1002استحالۀ نشانه‌ها در شعر «آنگاه پس از تندر» مهدی اخوان ثالثلیلاکردبچه....
1003استقبال و تتبّع شاعران از قصیده ی رودکیاحمدپیشگر....
1004اهمّیّت داستان­های حماسی- پهلوانی منثور در تاریخ ادبیّات فارسیعباسمحمدیانمیلادجعفر پور..
1005آتش و نمادپردازی های اساطیری، مذهبی و ادبی آن در غزل های حافظپریساحبیبی....
1006آداب و آیین در شاهنامه فردوسیسید محمودسید صادقیسید عماد الدینموسوی..
1007آسیب‌شناسی دورة تکوین ادبيّات داستانی ایران و مصرحبیب اله عباسیشهرهمعرفت..
1008آشنایی زدایی در مقالات شمسنفیسه نصیریزهراعامری..
1009آموزش اصطلاحات زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان: راهبر­دهایی آموزشی در طراحی دروسمهین نازيردهقانفرانکشریفی..
1010آموزش تاریخ ادبیات فارسی به فارسی آموزان خارجی بر مبنای رویکرد تکلیف محور   محمداورنگسامانرحمان زادهفریدون علی رمائی
1011آنیما در شاهنامه(از تولد تا مرگ رستممریمجعفر زادهزینبشیخ حسینی..
1012بازتاب اسراییلیّات در شعر معاصرعسکرابراهیمی جویباری....
1013بازتاب تربیت دیوانی بیهقی در تاریخ بیهقیجمیلهاخیانیمریم کاظم زاده..
1014بازتاب قرآن در رسالة الغفران ابوالعلاء معریطیبه سیفیراحلهعبداللهی..
1015بازتاب اعداد مهري در اندیشه و اشعار عطارشهینقاسمی    
1016بازخواني داستان ضحاك ماردوش و فريدون ، با نگاه قدرت و حضور زن در آيين گذارفاطمهخانجاني احمد کریمی..
1017بحثی در عواملِ مؤثر در انسجامِ ساخت یا فرم معنایی غزلی از حافظعسگرصلاحی....
1018بررسی تطبیقی روشِ عطار و روشِ درمانی “گروه های رویارویی”راجرز در منطق­الطیربیژنظهیری ناوزهرامحمد حسنی صغیری..
1019بررسی  سیمای زن در کتاب هزار حکایت صوفیانحمیدرضائیزهره مسیحی..
1020بررسی ایام باستانی و جشنهای مربوط به آنها در شاهنامه فردوسیزهرارشادی نژادعطا محمدرادمنش..
1021بررسی بارقه‌های طلوع مدرنیسم ادبی در رمان ملکوتفاطمهجعفری کمانگرمجتبیدماوندی..
1022بررسی برخی واژگان یزدی و مقایسه آنها با زبان های باستانیصدیقهرمضان خانی....
1023بررسی برخی وجوه اشتراک و افتراق داستان های کوتاه صادق چوبک و ارنست همینگویافسانهصحتی گرگانیشادمانشکروی..
1024بررسی برش های درون مصراعی در شعر قیصر امین پورمریمابوالقاسمیشهلاعلیه پور..
1025بررسی بینش های تربیتی – اخلاقی ، سیاسی ، دینی و مدیریتی فرامین و مناشیر عتبة الکتبةفاطمهمرادی....
1026بررسی تحلیلی مذهب انوریمحمودمهرآورانمحمد رضاموحدیصغریممبینی
1027بررسی تطبیقی برخی از درونمایه های مشترک زنانه در آثار بانوان شاعر معاصر فارسی و عربی مطالعه مورد پژوهانه: فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی، غاده سمان و سعاد الصباحعلی اصغر حبیبیملیحهصحرانوردحمیدهامیرحاجلو
1028بررسی تطبیقی رمانتیسیسم در اشعار سهراب سپهری و قصیده‌یإرادة ‌الحياة ابوالقاسم الشابيحسنگودرزي لمراسكيزهراقربان‌پور عالیزمینی..
1029بررسی تطبیقی ساختار شخصیّت در هفت پیکر نظامیعلیافضلی....
1030بررسی تطبیقی سفرنامه ناصرخسرو و ابن­بطوطهحسندادخواهکلثومغلامی..
1031بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در اشعار احمد عبدالمعطی حجازی و نیما یوشیجطیبهسیفیکبریمرادی..
1032بررسی تطبیقی مضامین سیاسی در اشعار ادیب الممالک فراهانی و معروف الرصافیفاطمهتسلیم جهرمیطیبهامیریان..
1033بررسی تمثیلاتِ تئوری وحدت وجودی ابن عربی در مثنوی گلشن راز شیخ محمود شبستریعسگرصلاحیسید مهدیصادقی..
1034بررسی جنبه‌های ادبی در «روح‌الارواحفرجابوطالبی عبداله آبادی سیّده زهرا میرنژاد..
1035بررسی دو روایت تمثیلی مشترکِ عطار با متن مرزبان نامه بر اساس ساختار رواییرحیمکوششصغریرحمتی نژاد..
1036   بررسی ریشه­های زن­ستیزی در هزارویک­شبحسینحسن پور آلاشتیسوگلخسروی..
1037بررسی زمان روایت و رابطه­ی آن با جریان سیال ذهن در رمان دل دلدادگیعباس خلفیسهیلامبارکی..
1038بررسی زندگی، احوال و اقوال ابوعثمان حیریداوداسپرهمامید سلطانی..
1039بررسی ساختار مثل و مثل واره در کشف المحجوب هجویریمریم السادات اسعدی فیروزآبادینگینمحمدی..
1040بررسی صفات عاشق و معشوق در مسیر کمال معنوی سالک مصیبت نامۀ عطارسبیکاشفندیار....
1041بررسیِ عنصرِ عاطفه در غزلهاي هوشنگِ ابتهاج (سايه)محسنعين­آبادیيعقوبفولادی..
1042بررسی مدح و ستایش در دو حکایت مثنوی با باورهای غیر منطقی آلبرت الیسیوسفاسماعیل زادهفاطمهسادات..
1043بررسی معنای عرفانی واژگان و اصطلاحات حماسی در غزلیات شمسمجتبیدماوندیمصطفیجمعه..
1044بررسی مولفه‌ی زمان در رمان «انگار گفته بودی لیلی» بر اساس دیدگاه ژانتمعصومهمحمودی....
1045بررسی نقاط ضعف و قوﱠت خوانش غزلی از حافظ طبق رویکرد تاریخگرایی­ قدیمحسینفتحی....
1046بررسی نوستالژی و غم غربت در شعر ناصر خسرو قبادیانینسیمامیرنژاد....
1047بررسی و تحلیل مؤلفه های گروتسکدر داستان « بچه های قالیباف خانه » اثر هوشنگ مرادی کرمانیعلیصفاییحسینادهمی..
1048بررسی و تحليل عناصر و مؤلّفه­های هویّت ایرانی و اسلامی (ملّی و دینی) در آثار مصطفی مستورمصطفیگرجیحسیناسدی..
1049بررسی وتحلیل ساختار نامه های «تنسر»آسیهذبیح نیا عمران....
1050بررسی وتصحیح رساله ی قطبیه ازآثارعرفانی سده ی نهم هجریحمیدرضاییفردوسمرادی..
1051بررسی ویژگی­های سبکی رسالة عقل سرخ سهروردیمحدثه السّادات رضایی....
1052بررسي انتقادي تذكرة آتشكده و روش تدوين آنفرخندهامیری....
1053بررسي تخيل كودكان و رؤياي آرمان شهر، با محوريت نمايشنامه يبهترين باباي دنيا اثر غلامحسين ساعديمهدیشریفیاننساءبخشی..
1054بررسي داستان رستم و اسفنديار با رويكرد نقد نومنوچهراکبریسمیهرجبی..
1055بررسي سير توجه شاعران به رمزهاي عرفاني و تطبيق گلشن راز با کتاب مرات المعاني جمالي دهلوياسحاقطغیانیعلی محمدمحمودی..
1056بررسي سيماي زن درآثار دوشاعر معاصر عراق و  ايران ،نازک الملائکه وفروغ فرخزادمعصومهنعمتی قزوینیسیده اکرمرخشنده نیا..
1057بررسي مقام و چهره‌ي زنان در شاهنامه و ايليادمیر جلال الدینکزاریاحمدکریمینادر ابراهیمیان
1058بهرام چوبین درآیینة حماسه و تاریخ(سیمای بهرام چوبین درآیینة شاهنامه مبتنی بر خوانش فردوسی توسی از متون تاریخی)سید مجتبیمیر اسکندری....
1059«بهمن‌نامه» یا «تاریخ پهلوانان سیستان»؟سیده زهرامیرنژادفرجابوطالبی عبداله آبادی..
1060پری پیکر دریایی آنیمای آرمانی نیما در منظومه­ی مانلیالنازمحمدی....
1061تاثیر حضور: سایه زن درآثاربورخسزهراساعی دیباوسانازساعی دیباو..
1062تجزيه و تحليل ساخت رمان مدير مدرسه جلال آل احمد بر اساس الگوي لباوجهانگیرصفریامیر فتحی ..
1063تحلیل پیچش های معنایی در تاریخ بیهقی مطالعه موردی: روایت بردار کردن حسنک وزیرمحمدمجوزی....
1064تحلیل رنگ در اشعار شاملو بر اساس نظریه ی ماکس لوشرمرتضی محسنیغلامرضاپیروزمرضیهپور علی
1065تحلیلِ روایتِ مرگ بونصرِ مشکان در تاریخ بیهقی با استفاده از رویکردهای تأویل­گرایانهمحمدمیرمحمد رضامجوزیاحسانتمیزی
1066تحلیل ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماسجهانگیرصفریامیر فتحی ..
1067تحلیل فضای مرگ در رمان سمفونی مردگانفوادمولودیحامدیزد خواستی..
1068تحلیل محتوای مقالات پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسیمریمصادقی گیویخدیجهططری..
1069تحلیل و نقد مضامین شعر معاصر فارسی و عربی نمونه موردی مضامین اجتماعی  و ملیطیبهسیفیمحمد پریمی..
1070تحليل و بررسي آنيما در غزل‌هاي حسین منزويطاهرهعاصم آبادی....
1071تذکره‌های ادبی به منزلة گونه یا خرده‌گونة ادبی؟سعیدشفیعیون....
1072تشابهات شخصيتي قهرمانان روسي با قهرمانان ادبيات معاصر ايرانزینبصادقی....
1073تصویرسازی حماسی در شاهنامه فردوسی و دیوان متنبی مطالعه موردپژوهانه: تصویر خون در میدان نبردوحیدسبزیان پورپیمانصالحی..
1074تلمیح به داستان‌های قرآنی پیامبران الهی در دیوان ولی دشت بیاضیروح الهخادمیشکرالهخادمیان..
1075توصیفات هنری در نفثة‌المصدوررشیدگل افشانیمحمدهنری..
1076جايگاه رنگ در تصاوير شعری محمدرضا شفيعي کدکنی،آدونيس و عبدالوهاب البيّاتیابراهیماناري بزچلوئيسکینهرنجبران..
1077جلو­ه­های رمانتیسم در حکایة جادالله نجیب الکیلانی و ورق پاره­های زندان بزرگ علویاکرمرخشنده نیافرهادرجبی نگار علی نژاد
1078جلوه­های حضور خدا در شعر کودکمحمودرضایی دشت ارژنهمنوچهرتشکریفریدهاحمد پوریان
1079خوانش واسازی  از بوف کور هدایتنرگسمنتخبی بخت ور....
1080درآمدی توصیفی- تحلیلی بر ساختار های ادبی شعر دینی وائلیتورجزینی وندکامرانسلیمانی..
1081درد یا درمان آسیب شناسی کاربرد نظریه­های ادبی در تحقیقات معاصرعیسیامن خانی....
1082دگر دیسی سنّّت در غزل مُدرناسماعیلمحمد پور....
1083رد پای فانتزی سفر در گرشاسب نامه اسدی طوسیحمید رضا صادقیمیناایرانفر..
1084زبان‌شناسي شخصيت­پردازي و نقش آن َدر تحلیل روایی متن (بررسی موضوعي: شعر نو ايران)فرزادکریمی....
1085زن در شعر : نشان زن در آثار سهراب سپهری و ژرارد دو نروالمهساسادات بلاغی مبینسانازساعی دیباو..
1086ساختار و ساخت آفرینی فضا در حکایات اسرار التوحید محمد بن منورعلیلاغر فیروزجائیفاطمهطالبی خاکیانی..
1087بررسی ساختارهای گفتمان مدار در دو روزنامه ی خاطرات اعتمادالسلطنه ووقایع اتفاقیهبراساس نظریه ی هاج وکرس وفاولرثریامومنی....
1088سبک­شناسی غزل پست­مدرن محبوبهخراسانیفریدهداودی مقدم..
1089سبك فردي ناصر خسروحسنحیدری....
1090سرچشمه های عربی حکایات و سخنان حکیمانه بهارستان روضه سوموحیدسبزیان پورفرزانهفتاحیان..
1091سیر ادبیات زنان در ایران از ابتدای مشروطه تا پایان دهه ی هشتادغلامحسینغلامحسین زادهقدرت الهطاهریسارا حسینی
1092سیمای جانباز در غزل دفاع مقدس(تحلیل و بررسی شخصیت­پردازی جانباز در غزل)سپیدهیگانهمهین پناهی..
1093سيماي پادشاهان در كتاب لطائف الطوائفوحیدسبزیان پورحدیثدارایی..
1094عقده حقارت در شخصیت گرسیوز حیدر علی دهمردهزهراکیجی..
1095علل گسستن فر ایزدیذوالفقارعلامی....
1096عناصر دروني در ساخت كنايه، بافتار كناياتمنصورثروت....
1097فرایند های شکل گیری موسیقی درونی در  شعرمنثوراسماعیلمحمدپور....
1098کارکرد سه رنگ سبز، سرخ و سياه در تصويرهای شعری شفيعي کدکنی،آدونيس و البيّاتیابراهیم اناري بزچلوئيسکینهرنجبران..
1099کانون روایت در اشعار احمد رضا احمدی فاطمهکاسی....
1100گزارشی از الگوریتمهای ضدروایت­ساز در برهان­العاشقین اثر گیسودراز و سایر تحریرهای عامیانۀ آنمحمدراغب....
1101گفتگومندیِ باختینی:مقایسه ی تطبیقی کنش کلام ها در شعر مهدی اخوان ثالث و ساموئل تیلور کالریجصغرینودهعلیرضاانوشیروانی..
1102گوتیک و نمایش اضطراب‌های درونی: بررسی آثار صادق هدایت و ادگار آلن پومصطفیمرادی مقدمآذرحسینی فاطمی..
1103مأخذیابی شواهد شعري سندباد نامهسهیلیاریغلامرضا سالمیان..
1104مبانی صرف و نحو در گويش خُلّاری و مقايسه ي آن با فارسی  رسمیفاطمهمرادی....
1105متافیزیک عشق در ساحت اندیشه ابن عربی،عطار واحمدغزالیاابراهیممهرابیعبدالمجیدمحققیفرزانهمحمدی
1106مثل شناسی زبان شناختی: تعریفی تازه از مثل و کارکرد آننگارداوری اردکانیحامدباشه آهنگر..
1107مجد همگر و شاهنامهروح اله خادمی....
1108مطالعه ی تطبیقیِ تلفیقِ عرفان و عشقِ نفسانی در اشعار مولانا و جان دانصغرینوده....
1109معرفی تذکرۀ تحفه­الشعرا تألیف افضل­بیگ­خان قاقشال اورنگ آبادی، قرن دوازدهم هجریعصمتاسماعیلیمطهرهآزادیخواه..
1110معرفی رویکرد “ادراکی” در نقد ادبیشیدااحمدی....
1111معرفی، بررسی و تحلیل تذکرة شکرستان پارسعبدالرسولفروتن....
1112معناشناسی مضمون «عشق» در سروده­های میرزاده­­ی عشقی و نقش آن در بیان مضامین سیاسی- اجتماعیعلیمحمدیفاطمهکولیوند..
1113مفاخره در شعر شاعرا ن گروه تلفیقحبیبجدید الاسلامی قلعه نوحکیمهعلی دادی..
1114مفهوم زیبایی و زشتی (حسن و قبح) در مثنوی مولاناعلیرضا  شانظری....
1115مقایسة استعاره ادبی و استعاره سینمایی با شواهدی از شعر فارسی زهراحیاتی....
1116مقایسه مثنوی طاقدیس با مثنوی معنوی با تکیه بر تأثیر پذیری از قرآن مجیدحسنحیدریعبد المجید یوسفی نکو..
1117مقایسه­ی تطبیقی «نوستالژی» در شعر محمد حسین شهریار و سید قطبعلیسلیمیفاروقنعمتی..
1118مقایسه­ی تطبیقی بهشت و دوزخ در ارداویراف­نامه و کمدی الهیدنیاحیدریمحمد باقرتسلیمی..
1119مقايسة دو چاپ دبيرسياقي و قريب از ديوان عنصريرضاآبادیان....
1120مقايسه  وصف «شهيد و شهادت» در شعر شهريار و جواهريعلی سلیمیعبدالصاحب نوروزی..
1121مکتب ایرانی ادبیّات تطبیقی؛از اندیشه تا نظریهتورجزینی وند....
1122موقعیت‎‎های طنز‌آمیز در نمایش­نامة هاملت با سالاد فصل از اکبر رادیسولمازمعینیاحمدرضی..
1123مولانا به عنوان مفسّر نمازحمیدصمصام....
1124میر عابد سیدای نسفی در گذر تاریخ ادبیات فارس و تاجیکشهیندخت صانعی....
1125نشانه‌شناسی و ادبیات با اشاره به ارتباط برخي مباحث نشانه‌شناسی با نظرية مَجاز در  بلاغت ايراني بهمنخلیفه بناروانی....
1126نظريه ي نظريه،خاستگاه و کارکردهاي نظريهمجتبی بشر دوست....
1127نفس سخنگوي در انديشة مانوي و ناصرخسرو اسماعيليحمید رضا اردستانی رستمی....
1128نقد و تحليل بازتاب موضوع جنگ در رمان «سفر به گراي 270 درجه»برنده جايزه بيست سال داستان نويسي دفاع مقدسمحمد رضایوسفیطاهرهاحمدی ورزنه..
1129نقدی اسطوره‏ای بر حمله‏ی کیکاوس به هاماورانمصطفیملک پائین....
1130نقش آشنایی با  ادبیات کلاسیک فارسی در داستان‌نویسی معاصرمعصومهصادقیغلامحسینغلامحسین زاده..
1131نقش دوسوية ديوان قطران تبريزي و تذكرة لباب الألباب در تصحيح ابياتي از قطرانتهمینهعطایی کچوییشهرهمعرفت..
1132نقش زبان­شناسی شناختی در مطالعات ادبیمریم السادات فیاضی....
1133نقش معرفتی و روایتی نماد «چشم» در مثنویعلیرضا  محمدی کله سرحسینمحمدی..
1134نگاهی اگزیستانسیالیستی به مسخ فرانتس کافکا و سگ ولگرد صادق هدایتروح الهروزبه کرمشاهی....
1135نگاهی به بازتاب مسائل اجتماعی در ديوان ناصرخسرو قباديانیجهانگیرصفریسید کاظمموسویصدیقه کافتری
1136نگاهی به تصحیح و تحشیۀ تذکرۀ خزانۀ عامرهاثر غلامعلی آزاد حسینی واسطی بلگرامی، به‌كوشش دكتر منصوره تديني منصورهتدینی....
1137نگاهی به غزل دیوانی ترک و تاثیر پذیری آن  از غزل فارسییعقوبنوروزی....
1138نگاهی به موسیقی نثر در کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانیمجیدپویانسید حمید فرقانی..
1139نگاهي به دارابنامه­ی محمد بيغمي و بررسي سبک نثر  و ارزشهای ادبی آنمحسنمحمدی فشارکیعلی محمدمحمودی..
1140نگاهي به شعر آفتابي خاقانيمهدینیک منش....
1141نگاهي به محتوای غنایی دارابنامه­ی محمد بيغمي و بررسي سبک نثر  و ارزش­های ادبی آنمحسنمحمدی فشارکیعلی محمدمحمودی..
1142نوجوانان و شاهنامه بررسي و مقايسه چند بازنويسي از شاهنامه براي نوجوانانجهانگیرصفریسجادنجفی بهزادیفرزانهصالحی
1143نوستالژی فردی –  اجتماعی (دوری از وطن) در شعر سهراب سپهریاعظمهمتیسید کاظمموسوی..
1144واسوخت و زمینه های اجتماعی و فرهنگی آن در قرن دهمابوالقاسمقواممجتبیمجرد..
1145ویژگی های سبکی غزل پس از انقلاب ( 1377-1357 )فاطمهسیفی....
1146ويژگي هاي بنيادي سبك هاي شعر فارسيعلیرضا  مظفری....
1147همسانی آنیمای نظامی و شکسپیر فرزانهیوسفی قنبرینرجسنظیفی..
1148بررسی تطبیقی مضامین سیاسی در اشعار ادیب الممالک فراهانی و معروف الرصافیفاطمهتسلیم جهرمی طیبهامیریان..

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی