اخبار انجمن

دومین نشست تخصصصی کارگروه ادبیات و فلسفه با موضوع فیلسوفان اسلامی و فن شعر ارسطو برگزار می شود

کارگروه ادبیات و فلسفه انجمن زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند نشست دوم فیلسوفان اسلامی و فن شعر ارسطو

دکتر امیر مازیار

دکتر سید مهدی زرقانی

دکتر فرزاد بالو زمان سه‌شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲ ساعت

https://meet.google.com/bsv-mxyy-twy

نشست دوم کارگروه ادبیات و فلسفه

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن